Privacy verklaring juni 2019

 Deze privacyverklaring is van toepassing voor:

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland, hierna te noemen “VGF”.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De VGF kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u lid, vriend of Meerpaalabonnee bent van de VGF of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan de VGF hebt verstrekt voor informatieve doeleinden. De VGF kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor-, achternaam en geslacht
  • Uw e-mailadres
  • Uw adresgegevens (straat/huisnummer/postcode/plaats/land
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webmaster@eigentijdsgeloven.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De VGF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van nieuwsberichten, maandblad “De Meerpaal”, uitnodigingen en betaalinformatie
  • Informatie over wijzigingen van onze diensten en activiteiten

Hoelang de VGF-gegevens bewaart

De VGF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het voorgaande is niet van toepassing indien de VGF uw gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting,

Delen met anderen

De VGF verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van haar dienstverlening met u, of om te voldoen aan

een wettelijke verplichting

In kaart brengen website bezoek

Op de website van de VGF worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De VGF gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en worden alleen geanonimiseerd aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar webmaster@eigentijdsgeloven.nl. De VGF zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort of achter op de ID kaart) paspoort/document nummer en persoonsnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De VGF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen persoonsgegevens

De VGF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door de VGF verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met de VGF via webmaster@eigentijdsgeloven.nl. De website eigentijdsgeloven.nl is een website van de VGF.

Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) en als gewone leden de voorzitters van de drie afdelingen; de predikant is adviseur. De volledige taak van het AB en DB staat omschreven in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

 

 Het AB vergadert ongeveer zes keer per jaar. Eens per jaar worden de vertegenwoordigers van de diaconiecommissie, de redactiecommissie, de PR-commissie uitgenodigd om met het AB van gedachten te wisselen. Eén keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering belegd voor de hele geloofsgemeenschap.