Een kort overzicht

Organisatie

De vrijzinnige geloofsgemeenschap Flevoland (VGF) bestaat uit drie afdelingen in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. De afdelingsgebieden zijn: Dronten/Biddinghuizen/Swifterbant, Lelystad en Zeewolde. Elke afdeling heeft een afdelingsbestuur om de activiteiten van de leden te bundelen en te stimuleren. Ook is het belangrijk om het contact tussen de leden onderling en het bestuur te bevorderen De VGF heeft een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Onder ‘contact’ vindt u de namen en adresgegevens van het Dagelijks Bestuur.

Vieringen

De vieringen zijn op de eerste en derde op zondag in Dronten en de tweede en vierde zondag in Lelystad en Zeewolde met een afwisseling van onze voorganger en gastpredikanten. Op tussenliggende zondagen worden zondagochtendgesprekken gehouden met wisselende onderwerpen.

Groepen

In de drie afdelingen zijn verschillende groepen actief. In verband met Corona zijn de bijeenkomsten opgeschort. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de secretariaten van de afdelingen via de links in de balk onderaan deze pagina.

Vragen en antwoorden

Klik hier om vragen en antwoorden te lezen over het hoe en wat in onze gemeenschap.

Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) en als gewone leden de voorzitters van de drie afdelingen; de predikant is adviseur. De volledige taak van het AB en DB staat omschreven in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

 

 Het AB vergadert ongeveer zes keer per jaar. Eens per jaar worden de vertegenwoordigers van de diaconiecommissie, de redactiecommissie, de PR-commissie uitgenodigd om met het AB van gedachten te wisselen. Eén keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering belegd voor de hele geloofsgemeenschap.