Achtergonden van onze organisatie

Waar wij vandaan komen

In 1959, de begintijd van de nieuwe polder, zijn de eerste initiatieven genomen voor een nieuwe organisatie. Gekozen werd voor een zelfstandige samenwerking van vrijzinnig protestanten en randkerkelijken. De ledengroei in de jaren tachtig maakte het mogelijk om als zelfstandige organisatie een predikant aan te stellen en een maandblad uit te geven. Aan het einde van de vorige eeuw werden activiteiten in Swifterbant en Biddinghuizen geconsolideerd met die in Dronten. In 2022 zijn Zeewolde en Lelystad samengegaan. Daarmee zijn er nu twee afdelingen met een overkoepelend bestuur.

Lees hier een meer uitgebreide beschrijving van onze historie.

Algemeen Bestuur (AB)

Het Algemeen Bestuur vormt onze overkoepelende eenheid. Het bestaat uit het Dagelijks Bestuur (DB) zijnde de voorzitter, de penningmeester en de secretaris en afgevaardigden van de drie afdelingen zijnde de voorzitters van de afdelingsbesturen.

  • mw. Y. (Yvon) Vulperhorst, voorzitter
  • mw. I. (Ina) de Ruiter,  penningmeester
  • mw. A. (Aadje) Mugie, secretaris
  • mw. K. (Kees) de Kruijk namens afdeling Lelystad – Zeewolde
  • mw. H. (Hanneke) Goedegebuure, namens afdeling Dronten Swifterbant, Biddinghuizen

De bestuursleden vervullen de functie in principe  voor vier jaar met mogeljke verlenging. Hun benoeming gebeurt op basis van akkoord van de leden.

Het AB vergadert ongeveer zes keer per jaar. Eens per jaar worden de vertegenwoordigers van de diaconiecommissie, de redactiecommissie, de PR-commissie uitgenodigd om met het AB van gedachten te wisselen. Eén keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering belegd voor de hele geloofsgemeenschap.

Achtergrond informatie

De VGF is georganiseerd in de vorm van een vereniging. In de statuten en het huishoudelijk reglement zijn de verantwoordelijkheden en taken van het bestuur en de procedures van de organisatie vastgelegd.

De Statuten 2019  zijn voor het laatste in 2019 notarieel vastgelegd
Het Huishoudelijk Reglement 2019 beschrijft welke regels wij hanteren in praktische zaken.

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland is een ANBI organisatie.