Over ons: Vragen en antwoorden

Wat is de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland?

Wij vormen een vereniging van mensen die niet verbonden is met een landelijke organisatie. Wij voelen ons wel verbonden met Doopsgezinden, Remonstranten, Vrijzinnig Hervormden en  Vrijzinnigen Nederland mede omdat de landelijke organisaties ons in het begin, tijdens de opbouw in de polder, hebben gesteund.

Wie zijn en wat doen onze de leden?

Onze leden hebben vaak een achtergrond van bestaande kerken en genootschappen en kunnen ook lid daarvan zijn. Leden dragen financieel en met persoonlijke inzet bij om onze vereniging in stand te houden.

Hoe staan jullie ten opzichte van andere kerken en geloofsbelevingen

Wij staan open en in respect tot alle geloven zoals protestants, rooms katholiek, mohammedaans, hindoeïstisch, enz. In bijzondere gevallen gaan wij gesprekken aan om elkaar beter te leren kennen. Waar dat kan dragen wij bij aan koepel organisaties zoals PLEK (Platform Lelystads Kerken) in Lelystad, waarin de verschillende kerken en genootschappen samen maatschappelijke steunprojecten uitvoeren.

Hoe hebben leden onderlinge verbinding in corona tijd behouden.

Natuurlijk hebben wij ons maandblad de Meerpaal die door leden gespeld wordt. Aanvullend stuurden wij berichten digitaal naar onze leden en delen opnames van vieringen “zonder publiek”. Op gezette tijden waren er brieven met overdenkingen van leden en de voorzitter. Onze website heeft een gedeelte voor leden met opnames van vieringen, informatie van groepen, over bestuurszaken, foto’s enz . Dat deel is “besloten, alleen voor leden” om de privacy te waarborgen. Leden krijgen toegang via de webmaster.

Hoe zorgen jullie (ook na coronatijd) voor elkaar.

De leden dragen de organisatie van onderling contact in de vorm van bezoekgroep, pastoraat, belgroep en zo. Onze pastoraal werker geeft aandacht aan leden die daarom vragen of die aandacht behoeven. In corona tijd hebben we de extra aandacht verzorgd door in kleine kringen van leden contact te houden in een rondbelkring.

Hoe zien jullie vieringen op zondag er uit en wat wordt daar zoal gezegd?

De opbouw en inhoud van de zondagse viering kan verschillen per voorganger. Onze eigen predikant leidt ongeveer 25% van de vieringen, de overige worden door gastpredikanten ingevuld. Na de opening en groet worden woorden tot inkeer en bezinning uitgesproken. Het thema wordt ingeleid met beeld en geluid of teksten uit de bijbel en/of literatuur. In de overdenking staat vaak een levensvraag centraal en worden antwoorden gezocht voor de huidige tijd. In de afsluiting wordt het thema vaak hernomen en ontvangen we woorden om in het dagelijkse leven verder te kunnen..

Wat gebeurt en naast de vieringen:

In ons jaarprogramma brengen we voor leden en geïnteresseerden activiteiten die ons op andere gedachten brengen, ons samenbrengen door samen te doen, ons laten zien hoe anderen doen en denken.

Binnen de twee afdelingen hebben leden groepen gevormd met verschillende activiteiten, met namen als de plusgroep, vrouwengroep, jongerengroep, enzovoort.  Ook worden op zondagochtend zonder viering gespreksgroepen gehouden in Dronten en Lelystad.

 Welke activiteiten staan open voor externen

Iedereen is welkom bij de activiteiten die in de vrij-toegankelijke agenda staan. Activiteiten voor leden worden zichtbaar na inloggen.

Wat is het verschil tussen een lid en een vriend van de vereniging

Vrienden hebben andere rechten dan leden. Een vriend(in):
– mag vrijwilligerstaken uitoefenen
– mag deelnemen aan activiteiten en groepsbijeenkomsten
– mag vieringen bijwonen
– heeft geen stemrecht bij (leden)vergaderingen van de VGF
– kan geen bestuursfunctie uitoefenen
– heeft geen recht op pastorale zorg
– heeft geen toegang tot het besloten ledendeel van de website

Welke financiële bijdragen worden van leden en vrienden gevraagd?

De jaarlijkse bijdrage van een lid is minimaal 300 Euro en van een vriend(in) minimaal 100 Euro.
Voor ons maandblad de Meerpaal is de jaarlijkse bijdrage 25 Euro