Geschiedenis van de VGF

In 1959 werden de eerste initiatieven ontwikkeld om in de nieuwe polder tot een ontmoetingspunt te komen voor Vrijzinnig Protestanten.

De aanzet hiertoe werd gegeven door de Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme. Dit was een samenwerkingsorgaan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), de Nederlandse Protestantenbond (NPB), de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden (VVH), de Remonstrantse Broederschap en de Algemene Vereniging van Vrijzinnig Lutheranen.

De ervaring in met name de Noordoostpolder had geleerd dat het ontbreken van een gestructureerde vrijzinnige gemeenschap in de nieuwe gebieden gemakkelijk leidt tot verkruimeling van vrijzinnige ideeën en gedachten en het wegglippen van niet-kerkelijk georiënteerden. Bovendien werd een eigen organisatie als een eerste vereiste gevoeld om de vrijzinnigheid te behouden. Besloten werd direct op eigen benen te staan en, zonder de niet altijd even gunstige invloed van gemeenten op het oude land, een eigen weg te gaan. Gekozen werd voor een samenwerking van Vrijzinnig Protestanten en randkerkelijken.

Op 6 oktober 1960 wordt de ‘Werkgroep Oostelijk Flevoland’ opgericht met plaatselijke afdelingen in de pionierscentra te Roggebotsluis en Lelystad Haven. In 1961 worden voor Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant eveneens werkgroepen in het leven geroepen.

Op 7 februari 1962 tenslotte wordt het Vrijzinnig Protestants Contact Centrum (VPCC) opgericht en wordt de werkgroep Oostelijk Flevoland opgeheven. Statuten van de VPCC worden op 15 juli 1962 goedgekeurd.

Vanaf eind 1961 verschijnt eenmaal per kwartaal een mededelingenblad ‘Contact’. Omdat er meerdere blaadjes onder deze naam verschijnen, wordt het na vier nummers omgedoopt in ‘De Meerpaal’.

Ds. H.R. Keuning, destijds predikant te Grouw, verzorgde van september 1962 tot december 1963 gedurende één dag per week het godsdienstig opbouwwerk. Dit bestond uit het geven van godsdienstonderwijs in de hoogste klas van de Openbare Lagere School te Dronten, kadertraining, jeugdwerk en huisbezoek. Andere predikanten hebben dit werk nog een tijdje voortgezet, maar het werd al spoedig duidelijk dat er dringend behoefte was aan een vaste predikant om een hechtere basis te geven aan het opbouwwerk.

In 1966 werd de Stichting Samenwerkende Geloofsgemeenschappen opgericht, waarin participeerden: het VPCC, de NPB te Elburg, de NPB te Harderwijk, de Doopsgezinde Sociëteit afd. Kampen en de Remonstrantse Broederschap kring Noordwest Veluwe.

Deze stichting had als hoofdtaak het aanstellen van een predikant, die in deeltijd de geloofsgemeenschappen moest dienen. Voorts zou een gemeenschappelijk maandblad worden uitgegeven.

In het begin van de tachtiger jaren kwamen mede door de opmerkelijke groei van het ledental in Flevoland ingrijpende veranderingen in de situatie. De Stichting Samenwerkende Geloofsgemeenschappen werd ontbonden. Het VPCC werd geheel onafhankelijk en moest zelf de nieuwe voorganger aanstellen en ‘De Meerpaal’ verzorgen.

Op 17 mei 1983 werden de Statuten aangepast en wordt de naam VPCC veranderd in Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland.

Op 2 mei 1985 werd de afdeling Zeewolde opgericht.

Predikanten in dienst van de VGF

ds. P.H. van Lent            1966 – 1973
ds. Voolstra                     1970 – 1972
ds. J.G. van Iterson        1973 – 1974
ds. W. Veen                     1975 – 1979
ds. J.W. Hilverda             1981 – 1985
ds. Jelmer Koornstra     1985 – 2000
dhr. Hein Bergman       1997 – 1999
ds. Tietsje Abee             2000 – 2002
ds. Johan de Wit            2000 – 2015
mw. C. Timmerman     2005 – 2019
ds. H.A. van de Poppe  2015 – 2022

Sinds 2023 is Marloes Barlage bij ons gekomen als pastoraal werker